FR - NL

... Qui sommes-nous
Version en néerlandais
... Contacts
... Conseil d'Administration
... Statuts
... Historique


 RECHERCHE >>>

ABC >>>

ARDIC INFO

Notre revue ARDIC infoA.S.B.L. ARDIC

secretariat@ardic.be

PRESENTATION

 

 

ARDIC

Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux

Voorstelling

 

De ARDIC is opgericht op 23 maart 1977 door een twaalftal gemeentelijke ingenieurs-directeurs van Brussel en Wallonië. Deze vereniging richt zich tot al het technisch leidinggevend personeel van de Steden en Gemeenten van het zuiden van België, te weten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

 

De vorming van de leden is divers en beperkt zich niet tot deze van ingenieur. Architecten, stedenbouwkundigen, landmeters, milieuambtenaren, gegradueerden in constructie, in bouwtechnieken, in tuinbouw, tekenaars, informatici …, zijn eveneens lid, voor zover dat zij in de technische diensten van de lokale besturen werken. Het aantal leden bedraagt ongeveer twee honderd sinds begin jaren tachtig.

 

Het doel van de vereniging is "de verdediging en de promotie van de professionele belangen van de leden in de breedste zin van het woord". Zich ver houdend van een corporatistische visie, wil de vereniging zich openen naar de andere actoren van het openbare leven. Zij beoogt het creëren van contacten en wederzijdse samenwerking tussen gemeentelijke technici, welke dikwijls geïsoleerd zijn in hun administratie. Door uitwisseling van informatie en documenten, maakt zij het ten dienste stellen van de bekwaamheden en ervaringen van eenieder, aan al haar leden mogelijk.

 

De ARDIC, ten einde te beantwoorden aan haar objectieven, beschikt over een Raad van Beheer van twaalf leden die vier à vijf keer per jaar bijeenkomt.

De jaarlijkse Algemene Vergadering informeert de leden over de vooruitgang van de activiteiten van de Raad van Beheer, en bekrachtigt de belangrijke beslissingen voor het beheer van de vereniging. De ARDIC neemt deel aan werkgroepen voor de uitwerking van nieuwe wetgeving, stuurt sprekers naar seminaries en congressen, en verzekert vormingen op vraag van plaatselijke organisaties. Een Brusselse afdeling vergadert elke trimester om specifieke onderwerpen eigen aan de gemeenten van de hoofdstad aan te snijden.

 

De vereniging maakt deel uit van de F I I M (I F M E), Fédération Internationale des Ingénieurs Municipaux. Deze internationale federatie groepeert sinds 1960 de verenigingen van gemeentelijke ingenieurs over de hele wereld.

De FIIM organiseert een wereldcongres alle drie jaar, bevordert de uitwisseling van informatie en van technische tijdschriften eigen aan steden en gemeenten, stimuleert en vergemakkelijkt de uitwisseling van bezoeken, verspreidt een bulletin per trimester en beschikt over een website voor informatie en dialoog : http://www.ifmeworld.org/

 

Ten einde haar doelstellingen te bereiken, organiseert de ARDIC twee keer per jaar studiedagen. Deze dagen worden geanimeerd door sprekers van buiten, gespecialiseerd in de materie en die over een ernstige ervaring beschikken. Het tweede gedeelte van de dag wordt algemeen gewijd aan een bezoek op het terrein om op een concrete manier de voorstellen van de sprekers te illustreren.

 

Deze dagen vormen ook de gelegenheid voor informele ontmoetingen en uitwisselingen tussen leden. Het onderwerp van deze studiedagen is zeer gevarieerd en beslaat al de bekommernissen van de gemeentelijke technici.

 

Ten titel van inlichting, zie hier enkele behandelde onderwerpen :

Stedenbouwkundige planning, stadsherwaardering en conservatie van het patrimonium, openbare verlichting, inrichting van openbare buitenruimten, rationeel energiegebruik, verkeer- en parkeerbeheer, inrichting en onderhoud van de wegenis, verantwoordelijkheid van de gemeentelijke technici, problematiek van de veiligheid en de hygiëne op de werkplaats en op de werf in het bijzonder, riolering en waterzuivering, beheer van groene ruimten, brandpreventie, organisatie van de gemeentelijke technische diensten, informatisatie van de technische diensten, bouwfysica… . Meer dan veertig studiedagen met elke keer een honderdtal deelnemers, zijn zo georganiseerd geweest de laatste vijfentwintig jaar.

 

Ten einde de blik op buitenlandse realisaties te richten, en de leden toe te laten om buitenlandse confraters te ontmoeten, organiseert de ARDIC ook studiereizen.

 

 

 

    • Rijsel is de gelegenheid geweest om het functioneren van een stedelijke gemeenschap te ontdekken, de urbanisatie van een immens braakliggend stedelijk gebied, de herbestemming van verlaten industriële gebouwen in groeipolen van geavanceerde technologieën, de werven van de metro, de ontwikkeling van het tramnet…

 

 

 

    • In Londen, zijn het de Docklands die het doel van de reis uitmaakten : een flitsend stedenbouwkundig ontwikkelingsproject in een verwaarloosde site met heel de problematiek verbonden aan dit genre realisaties. Een bijzondere aandacht werd besteed aan de afvalwaterafvoer, door middel van een nieuwe pompcentrale welke een werkstuk van de industriële archeologie uit de 19de eeuw verving.

 

 

 

    • Berlijn heeft de benadering van de stedenbouwkundige ontwikkeling mogelijk gemaakt door middel van grote promotors; belangrijke wijken van het centrum waren geheel in handen van privé-firma’s. De architectuurrealisaties, van wereldfaam, hebben ook de aandacht getrokken. Het bezoek aan de residentiële buitenwijken heeft de leden toegelaten zich de invloed te realiseren van een regime op stedenbouw, architectuur en mobiliteitsconcept.

 

 

 

    • Rome tenslotte, was de gelegenheid om zich te buigen over de lastige problemen van ontwikkeling, circulatie, milieu en openbare netheid van een grote hoofdstad met een buitengewoon historisch verleden. De aan de gang zijnde archeologische opgravingen en de recente prestigerealisaties hebben de bijzondere aandacht van de deelnemers getrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 © ARDIC asbl. All Rights Reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
Designed by Comase Info